GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Stanislav Tichý, jako fyzická osoba - podnikatel, IČ 49556240, se sídlem 783 16 Bělkovice-Lašťany 678 jako provozovatel tohoto webu a správce osobních údajů, tímto informuje o zásadách zpracování osobních údajů a ochrany soukromí ne webu www.cenamojinemovitosti.cz.

Dále v textu se dozvíte zejména:

Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@cenamojinemovitosti.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Identifikační údaje – jméno a příjmení
Kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo
Nezpracováváme o uživatelích zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Naše webové stránky nejsou určeny pro uživatele mladší 18 let, osobní údaje osob mladších 18 let nezpracováváme.

Účel zpracování

Vaše jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace pro upřesnění zadání objednané služby, poskytnutí objednané služby a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba)

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Zákonnost zpracování podle Čl. 6  GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

bod 1b) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (objednatel), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (poskytnutí objednané služby)
bod 1c) - zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)
bod 1f) - zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

- spolupracujícím realitním makléřům a cenovým odhadcům
- zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
- kontrolním orgánům, institucím a osobám, určeným na základě úředního rozhodnutí v souladu s platnými právními předpisy

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

- právo na přístup k osobním údajům - právo na opravu - právo na výmaz („právo být zapomenut“) - právo na omezení zpracování údajů - právo vznést námitku proti zpracování - právo podat stížnost na zpracování - osobních údajů - právo odvolat souhlas

Jednotlivá práva jsou pro jasnější představu vysvětlena níže.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@cenmojinemovitosti.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud
- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány - zpracování je protiprávní - vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování - nám to ukládá zákonná povinnost

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.4.2021.